Privacyverklaring

Stichting Amazone Kinderen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Stichting Amazone Kinderen toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting Amazone Kinderen

Stichting Amazone Kinderen, gevestigd te (2719 EL) Zoetermeer aan Baron de Coubertinlaan 6 – 27, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41226591 is een charitatieve instelling die tot doel heeft armlastigen in het noorden van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren.

Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiële) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van onze website.

Persoonsgegevens voor donateurs

Stichting Amazone Kinderen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • adresgegevens;
  • rekeningnummer;
  • donatiedetails en -geschiedenis;

Stichting Amazone Kinderen verwerkt met uw instemming en met als doel op eenvoudige wijze met de donateurs in contact te treden, maar ook om u te informeren over nieuwe programma’s en projecten de navolgende gegevens:

  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • geslacht;
  • marketingvoorkeuren;

In voorkomende gevallen kan Stichting Amazone Kinderen persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen met als doel de database van Stichting Amazone Kinderen actueel te houden ten aanzien van de contactgegevens. Dit betreft dan in het bijzonder informatie van de navolgende instantie(s): PostNL.

Doelen

Stichting Amazone Kinderen verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst.

Daarnaast kunnen met uw toestemming gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze organisatie en voor fondsenwerving. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen uw gegevens worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. Stichting Amazone Kinderen kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze websites. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Stichting Amazone Kinderen.

Indien u toestemming heeft verleend voor het verwerken van persoonsgegevens die niet dienen ter uitvoering van de overeenkomst, kunt u die toestemming op elk moment telefonisch of schriftelijk intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting Amazone Kinderen bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijke verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging

Stichting Amazone Kinderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan en onbevoegde toegang, misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting Amazone Kinderen van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u ons een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zal Stichting Amazone Kinderen hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Stichting Amazone Kinderen, per e-mail info@amazonekinderen.nl, per post aan Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer of telefonisch via 079-3620703. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting Amazone Kinderen worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Amazone Kinderen.

Recht van vergetelheid

Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting Amazone Kinderen ook verzoeken uw gegevens te wissen.

Recht van beperking van de verwerking van gegevens

Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Indien u de e-brief of nieuwsbrief van Stichting Amazone Kinderen niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan iedere ontvangen e-brief, door een e-mail te sturen aan info@amazonekinderen.nl of uw verzoek via de post te sturen aan Stichting Amazone Kinderen, Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting Amazone Kinderen gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting Amazone Kinderen, kunt u Stichting Amazone Kinderen verzoeken om de gegevens die Stichting Amazone Kinderen van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten

Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (alleen volgens afspraak aan Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag of Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Stichting Amazone Kinderen of de wijze waarop de verwerking plaatsvindt.

Ontvangers

Stichting Amazone Kinderen verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Stichting Amazone Kinderen kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Stichting Amazone Kinderen uw gegevens verwerken. Stichting Amazone Kinderen borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Zo verstrekt Stichting Amazone Kinderen gegevens aan de accountant ter verwerking van uw donatie.

Stichting Amazone Kinderen verstrekt bovendien gegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dan wel indien er een daartoe strekken rechterlijk bevel is afgegeven.

Contact

U kunt Stichting Amazone Kinderen bereiken via onze website www.amazonekinderen.nl, per e-mail info@amazonekinderen.nl, op telefoonnummer 079-362 0703 of per post op Postbus 264, 2700 AG Zoetermeer.

Stichting Amazone Kinderen behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer wordt herkend door de website.

De website van Stichting Amazone Kinderen maakt gebruik van de volgende drie categorieën cookies:

  • Noodzakelijke of functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld een cookie die helpt bij het inloggen op de website.
  • Analytische cookies: cookies die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten, deze cookies slaan op hoe een bezoeker over de website surft en deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren of voor statistische doeleinden.
  • Overige cookies: bijvoorbeeld tracking cookies die surfgedrag op verschillende websites opslaan.

Van deze laatste twee categorieën cookies wordt uitsluitend gebruik gemaakt na uw uitdrukkelijke toestemming, die u via de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan de websites kunt verlenen of weigeren. U kunt de cookie-instellingen beheren via uw browser.

E-mail

Stichting Amazone Kinderen maakt gebruikt van tracking pixels in haar e-mails. Een tracking pixel is een elektronisch bestandje dat in een e-mail wordt geplaatst. Door het gebruik van tracking pixels kan Stichting Amazone Kinderen zien of een e-mail wordt geopend en gelezen.